Mini Virtual Pet ๐Ÿฃ

No space for a pet, why not a virtual pet

My concept for the project is to create a simple virtual pet similar to the Tamagotchi. The pet has a happiness and a health bar, which the values will constantly drop every 30 seconds. The user must keep feeding and playing with the pet or else the pet will die once the health bar get to zero.


Schematic Diagram

SD

Code

virtual_pet_v2.ino

#include "SPI.h"
#include "TFT_22_ILI9225.h"
#include <TFT.h>

#define TFT_RST 8
#define TFT_RS 9
#define TFT_CS 10 // SS
#define TFT_SDI 11 // MOSI
#define TFT_CLK 13 // SCK
#define TFT_LED 0

#define BUTTON_LED  6
//#define speaker   5
#define POT_LED   3
#define BUTTON    12
#define POT     2

int buttonState;
int potState;
int rgb;
int health = 99;
int happy = 99;
int caseState = 0;
int counter;
int counterState;
String outPutHealth;
String outPutPot;
String outPutHappy;

TFT_22_ILI9225 tft = TFT_22_ILI9225(TFT_RST, TFT_RS, TFT_CS, TFT_LED);

void setup() {

 pinMode(BUTTON_LED, OUTPUT);
 pinMode(POT_LED, OUTPUT);
 pinMode(BUTTON, INPUT);

 tft.begin();
 tft.setOrientation(2);
 tft.setFont(Terminal6x8);
 //tft.drawText(10, 10, "hello!");
 Serial.begin(9600);

}

void loop() {

 buttonState = digitalRead(BUTTON);
 potState = analogRead(POT);
 potState = map(potState, 0, 1023, 0, 9);
 interface();
 displayInfo();
 serialPort();
 digitalWrite(BUTTON_LED, HIGH);
 digitalWrite(POT_LED, HIGH);
 //tone(speaker, 0);
}

display.ino

\void displayInfo() {

 String outPutPot = String(potState, DEC);
 String outPutHealth = String(health, DEC);
 String outPutHappy = String(happy, DEC);

 //counter logic
 switch (counterState) {
  case 0:
   counter++;
   if (health <= 0) counterState = 2;
   if (health <= 0) counterState = 2;
   if (counter == 5) counterState = 1;
   break;

  case 1:
   health -= 5;
   if (health <= 0) counterState = 2;
   if (health <= 0) counterState = 2;
   happy -= 2;
   counter = 0;
   if (counter == 0) counterState = 0;
   break;

  case 2:
   counter = 0;
   caseState = 3;
 }

 //control graphic
 if (health <= 0) {
  dieGraphic();
 } else {
  gameGraphic();
 }

}void serialPort() {
 Serial.print("Button State = \t");
 Serial.print(buttonState);
 Serial.print("\t Pot State = \t");
 Serial.print(potState);
 Serial.print("\t counter = \t");
 Serial.print(counter);
 Serial.print("\t counterState = \t");
 Serial.print(counterState);
 Serial.println();
}

graphic.ino

void gameGraphic() {
 String outPutPot = String(potState, DEC);
 String outPutHealth = String(health, DEC);
 String outPutHappy = String(happy, DEC);

 if (potState <= 4) {
  if (happy <= 70) {
   rgb = COLOR_RED;
  } else {
   rgb = COLOR_YELLOW;
  }
 } else {
  if (happy <= 70) {
   rgb = COLOR_RED;
  } else {
   rgb = COLOR_GREEN;
  }
 }

 tft.fillCircle(80, 100, 30, rgb);
 tft.fillCircle(70, 100, 5, COLOR_BLACK);
 tft.fillCircle(70, 100, 1, COLOR_WHITE);
 tft.fillCircle(90, 100, 5, COLOR_BLACK);
 tft.fillCircle(90, 100, 1, COLOR_WHITE);
 if(health <= 60){
  tft.drawText(ILI9225_LCD_WIDTH / 11, ILI9225_LCD_HEIGHT / 1.1, "Health: " + outPutHealth, COLOR_RED);
 }else{
 tft.drawText(ILI9225_LCD_WIDTH / 11, ILI9225_LCD_HEIGHT / 1.1, "Health: " + outPutHealth, COLOR_WHITE);
 }
 tft.drawText(ILI9225_LCD_WIDTH / 1.8, ILI9225_LCD_HEIGHT / 1.1, "Happy: " + outPutHappy);
}void dieGraphic() {
 rgb = COLOR_GRAY;
 tft.fillCircle(80, 100, 30, rgb);
 tft.drawText(ILI9225_LCD_WIDTH / 3.3, ILI9225_LCD_HEIGHT / 1.4, "I'm dead :(");
 tft.drawText(ILI9225_LCD_WIDTH / 1.8, ILI9225_LCD_HEIGHT / 1.1, "Happy: 00 ", COLOR_GRAY);
 tft.drawText(ILI9225_LCD_WIDTH / 11, ILI9225_LCD_HEIGHT / 1.1, "Health: 00", COLOR_GRAY);

}


void resetGame() {
 tft.clear();
 health = 99;
 happy = 99;
 caseState = 0;
 counterState = 0;
}

interface.ino

void interface() {


 switch (caseState) {
  case 0:
   if (potState == 9) caseState = 0;

   if (potState >= 2 ) {
    tft.drawRectangle(20, 20, 70, 40, COLOR_BLACK);
    tft.drawRectangle(85, 20, 135, 40, COLOR_WHITE);
    if (buttonState == HIGH) {
     caseState = 2;
    }
   } else if (potState == 0) {
    tft.drawRectangle(20, 20, 70, 40, COLOR_WHITE);
    tft.drawRectangle(85, 20, 135, 40, COLOR_BLACK);
    if (buttonState == HIGH) {
     caseState = 1;
    }
   }

   tft.drawText(ILI9225_LCD_WIDTH / 6, ILI9225_LCD_HEIGHT / 8, "Feed ");
   tft.drawText(ILI9225_LCD_WIDTH / 1.8, ILI9225_LCD_HEIGHT / 8, "Play");
   break;

  case 1:

   if (potState == 9) caseState = 0;

   if (potState >= 2) {
    tft.drawRectangle(85, 20, 135, 40, COLOR_WHITE);
    tft.drawRectangle(20, 20, 70, 40, COLOR_BLACK);

    if (buttonState == HIGH && health < 99) {

     if (health <= 87) health += 10;
     if (health > 87) health += 1;
    }else if(health >= 99){
     health = 99;
    }

   } else if (potState == 0) {
    tft.drawRectangle(85, 20, 135, 40, COLOR_BLACK);
    tft.drawRectangle(20, 20, 70, 40, COLOR_WHITE);

    if (buttonState == HIGH && health < 99) {
     health += 1;
    } else if (health >= 99) {
     health == 99;
    }
   }


   tft.drawText(ILI9225_LCD_WIDTH / 6, ILI9225_LCD_HEIGHT / 8, "Apple");
   tft.drawText(ILI9225_LCD_WIDTH / 1.8, ILI9225_LCD_HEIGHT / 8, "Milk");
   break;  case 2:
   if (potState == 9) caseState = 0;

   if (potState >= 2 ) {
    tft.drawRectangle(20, 20, 70, 40, COLOR_BLACK);
    tft.drawRectangle(85, 20, 135, 40, COLOR_WHITE);

    if (buttonState == HIGH && happy < 99) {
     if (happy <= 92) happy += 5;
     if (happy > 92) happy += 1;
    }else if(happy >= 99){
     happy = 99;
    }

   } else if (potState == 0) {
    tft.drawRectangle(20, 20, 70, 40, COLOR_WHITE);
    tft.drawRectangle(85, 20, 135, 40, COLOR_BLACK);

    if (buttonState == HIGH && happy < 99) {
     if (happy <= 96) happy += 2;
     if (happy > 96) happy += 1;
    }else if(happy >= 99){
     happy = 99;
    }
   }


   tft.drawText(ILI9225_LCD_WIDTH / 6, ILI9225_LCD_HEIGHT / 8, "Fetch");
   tft.drawText(ILI9225_LCD_WIDTH / 1.8, ILI9225_LCD_HEIGHT / 8, "Pet ");

   break;

  case 3:
   tft.drawText(ILI9225_LCD_WIDTH / 6, ILI9225_LCD_HEIGHT / 8, "RESTART:");
   tft.drawText(ILI9225_LCD_WIDTH / 1.8, ILI9225_LCD_HEIGHT / 8, "GO! ");
   tft.drawRectangle(20, 20, 70, 40, COLOR_BLACK);
   tft.drawRectangle(85, 20, 135, 40, COLOR_WHITE);
   if (buttonState == HIGH) {
    resetGame();
   }
   break;

 }
}

Rendering

Low Health Warning

1

Pet is not happy (need to play with it more)

2

Pet died

3

Video